MEDIATRADE s.r.o.

"Český výrobce kardiostimulátorů řad EPG 10 od roku 1994"

Jednatel: Pavel Táborský

Poličná 34

75701

IČO 60321113

+420737784177

Stránky ve výstavbě

mediatrade@volny.cz

 

 

 

 

Projekty EU:

PROJEKT I – Testování inovovaného zdravotnického prostředku

Popis projektu

Předmětem projektu je nákup služeb od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, které je naše společnost nucena nakupovat externě, mimo jiné i z důvodu zajištění nestrannosti pro účely posuzování zkušebních protokolů nezávislou notifikovanou osobou v rámci certifikace.

PROJEKT II – Rozšiřování exportní působnosti prostřednictvím individuální účasti na mezinárodních výstavách

Popis projektu

Předmětem projektu je plánovaná účast na zahraničních výstavách a veletrzích zaměřených na zdravotnickou techniku.

PROJEKT III – Externí kardiostimulátor III. Generace

Popis projektu

Předmětem projektu je produktová, procesní, marketingová a organizační inovace týkající se uvedení nové generace externích kardiostimulátorů na trh.

PROJEKT IV – Testování externích pulsních generátorů v režimu CB systému

Popis projektu

Předmětem projektu je nákup služby od Elektrotechnického zkušebního ústavu (EZÚ). Jedná se o testování v rámci IECEE-CB neboli CB systému, který je světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků.

PROJEKT V – Partnerství s VŠB – TUO pro transfer znalostí v oborech biomedicínského inženýrství

Popis projektu

Naše firma vyvíjí a vyrábí vysoce specializovaný medicínský prostředek – externí kardiostimulátor. Předmětem projektu je transfer informací, odborných znalostí a dovedností směrem od Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava k naší firmě MEDIATRADE s.r.o. prostřednictvím asistenta znalostního transferu.

PROJEKT VI – Návrh a vývoj prototypového generátoru intrakardiálního a hrudního EKG

Popis projektu

Předmětem projektu je nákup služeb u Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Bude vyvinut generátor EKG signálů pro testování nově vyvinutého dvoudutinového externího kardiostimulátoru.

PROJEKT VII – Tvorba 3D dat pro ergonomickou formu externího dvoudutinového kardiostimulátoru

Popis projektu

Bude vytvořen 3D ergonomický model nového prototypu dvoudutinového externího kardiostimulátoru. Tento prototyp klade vysoké nároky na správnou ergonomii při použití přístroje. Pro správné odladění ergonomie bude nutný 3D tisk prototypu, který bude konzultován s koncovými uživateli přístroje, kardiology, a na kterém budou postupně upraveny jednotlivé ergonomické prvky. Výsledkem budou data potřebná k tvorbě formy pro výrobu nového typu dvoudutinového externího kardiostimulátoru.

PROJEKT VIII – Biologické hodnocení externího kardiostimulátoru

Popis projektu

Předmětem poskytnutí služby je kompletní biologické hodnocení zdravotnického prostředku externího kardiostimulátoru, tedy biologické hodnocení použitých materiálů při výrobě tohoto zdravotnického prostředku. Provedené biologické hodnocení se skládá z testů cytotoxicity, dráždivosti a senzibilizace, kdy testy budou provedeny ve specializované laboratoři.

PROJEKT IX – Testování elektrické bezpečnosti externího kardiostimulátoru

Popis projektu

Cílem projektu je dozkoušení jednotlivých modelů externích kardiostimulátorů pro vydání vyhovujícího CB Test Reportu. Tuto službu může poskytnout pouze akreditovaná laboratoř s licencí pro vydávání certifikátu pro Medical Devices. Služba bude sestávat ze dvou částí – Testování bezpečnosti a Zkoušky EMC.

PROJEKT X – Typová zkouška externího kardiostimulátoru EPG 10PD

Popis projektu

Vzhledem k uvedení nového produktu na trh a s tím spojenými zkouškami bezpečnosti a funkčnosti, je potřeba navrhnout a provádět typovou zkoušku při výstupní kontrole externího kardiostimulátoru před uvedením do prodeje pro ověření bezpečnosti a funkčnosti nového přístroje.

PROJEKT XI – Úspory energií budovy MEDIATRADE s.r.o.

Popis projektu

Projekt řeší nápravu stávajícího stavu objektu, který je energeticky nevyhovující a současný stav budovy z tepelně technického stavu zcela nevyhovuje současným platným normám. Realizací bude dosaženo úspor nakupovaných energií (EE).

PROJEKT XII – Realizace a analýza dat s postmarketingového klinického sledování

Popis projektu

Zdravotnické prostředky podléhají nutnosti plnit požadavky evropských standardů. Povinností výrobce je sledovat zdravotnický prostředek také po umístění na trh a vyhodnocovat relevantní klinická data tak, aby byl schopen předejít možným rizikům vyplývajícím z použití zdravotnického prostředku. Projekt je zaměřen na návrh a realizaci a vyhodnocení dat z post marketingového klinického sledování.

PROJEKT XIII – Analýza kardiostimulačních impulsů

Popis projektu

Analýza stimulačních impulsů z pohledu bezpečnosti vzhledem k nastaveným parametrům pro potvrzení správné funkčnosti zdravotnického prostředku, ale především jeho účinnosti a bezpečnosti.